Vizija ir Misija

MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI

Gerinti ugdymo ir profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą diegiant duomenų analize ir įsivertinimu grįstą mokyklos veiklos kokybės kultūrą.

Stiprinti mokyklos procesų valdymą kompiuterizuojant mokyklos informacinę sistemą, tobulinant mokytojų kvalifikaciją šiuolaikinių technologijų naudojimo srityje siekiant užtikrinti saugią ir kokybišką aplinką.

Didinti profesinio rengimo patrauklumą plėtojant socialinės partnerystės, tarptautiškumo ir tinklaveikos elementus.

 

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla, turėdama šiuolaikinę infrastruktūrą, vykdo išskirtines mokymo programas bei konkurencingus mokymus, siekia plėtoti kokybiškas profesinio mokymo sistemas, derindama profesinio mokymo politiką prie regionų ir vietos ekonomikos plėtotės strategijų. Įgyvendintas mokymosi visą gyvenimą principas, lanksčiai prisitaikant prie kintančių aplinkos sąlygų bei stiprinant įsidarbinimo galimybes.

 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti pagrindinį ir vidurinį mokymą, rengti verslo ir administravimo, paslaugų asmenims sričių specialistus, gebančius įsitvirtinti darbo rinkoje.

Nuosekliai siekti ugdymo kokybės, užtikrinančios mokinių intelekto, pilietinių ir vertybinių nuostatų raidą.

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokymasis ir nuolatinis tobulėjimas – naujovių priėmimas, nuolatinis žinių atnaujinimas, pažangiausių idėjų panaudojimas;

Pagarba žmogui – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;

Pareigingumas ir stropumas – atsakingas požiūris į darbą, kruopštus ir tikslus užduočių atlikimas.

 

MOKYKLOS HIMNAS

Kai ryto saulutė pakyla,
Apšviečia turizmo mokyklą.
Spindulėliai akis jos dabina
Ir kviečia skambutis į klases.
Tai mūsų tvirtovė galinga
– Joje mes lyg metų žymekliai.
Ateinam jauni ir atkaklūs,
Ištroškę pasiekti daugiau.
Prabėga čia linksmos minutės
Naujai surasti vėl keliai.
Ko ieškojai, tikėjais ir laukei,
Galbūt sutikai tiktai čia.
Išėję iš čia mes atminsim
Išdidžia ir baltą mokyklą
Ji primins apie juoką, jaunystę
Ir kelią, sumintą į ją.

Muzika mokytojo R. Šlepo
Žodžiai mokinės A. Anužytės