Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė Snieguolė Daukintienė

Kontaktai:

El.p.: turizmo@sveikatosbiuras.lt

Darbo laikas:
IV – 7.30 – 18.00 val.
V –11.20 – 16.56 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val. 

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Vykdo mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną, saugą bei stiprinimą;
 • Renka mokinių profilaktinių patikrinimų ir sergamumo duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia ataskaitas Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui;
 • Vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos pedagogams, tėvams ir vadovui;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo Įstaigoje metu bei analizuoja nelaimingo atsitikimo priežastis ir teikia informaciją Įstaigos vadovui ir Biuro direktoriui;
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
 • Epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą bei pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui vieną kartą per ketvirtį;
 • Organizuoja paskaitas, užsiėmimus, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams ir darbuotojams vaikų sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Teikia siūlymus Įstaigos ir Biuro vadovams dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;
 • Neskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų sveikatos būklę tretiems asmenims;
 •  Rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • Vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo, skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.