Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 p. 10 d. bendruomenei ir mokyklos tarybai teikiama svarstyti direktoriaus metų veiklos ataskaita (toliau – Ataskaita). Prašome susipažinti su direktoriaus Audriaus Kurlavičiaus 2022 metų veiklos ataskaita čia

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo" 17 punktu, prašome teikti pastebėjimus ir pasiūlymus dėl Ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei Redai Saukantienei el. paštu reda.saukantiene@ktm.lt

Mokyklos bendruomenė teikia siūlymus 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje. Mokyklos taryba įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės siūlymus, priims sprendimą dėl vadovo metų veiklos vertinimo ir pateiks jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.