Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai specialistė Ingrida Petrauskienė

Kontaktai

Konsultacijos teikiamos 14 kabinete.

Elektroninis paštas: ingrida.petrauskiene@ktm.lt

Tel. nr.: +370 607 814 29

Karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Taigi, kad karjera būtų sėkminga, mokinys turėtų pradėti tam ruoštis jau mokykloje. Žinoma, jam turi padėti mokytojai, karjeros specialistai bei tėvai. Padedamas jų, mokinys sugebės sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai specialisto veikla: 

  • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
  • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
  • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
  • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
  • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
  • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Profesinio orientavimo planas

Naudingos nuorodos:

Karjeros planavimas ir pasirengimas

Profesijos pažinimo kampelis

Testai

Galimybės jaunimui: savanorystė, jaunimo organizacijos, projektai 

Aukštasis mokslas

Studijos užsienyje

Darbo paieška

Elektroniniai leidiniai tėvams, mokiniams, mokytojams, karjeros koordinatoriams 

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio
orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros
konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros
specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo
ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje
švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus
vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio
konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
lėšomis.