Priėmimo į mokyklą tvarka

2017 metais keičiasi priėmimo į profesines mokyklas tvarka. Priėmimą mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, centralizuotai, internetu organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti  (LAMA BPO) sistema.

Konsultavimas ir informavimas apie priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.: tel. (8 37) 320728 arba el. paštas info@lamabpo.lt arba atvykus į mokyklą adresu Taikos pr. 69, Klaipėda (Taikos ir Baltijos prospektų sankryžoje), tel. (8  46) 34 10 83.

Nuo 2017 m.  birželio 1 d. stojantieji šios sistemos interneto svetainėje www.lamabpo.lt  registruojasi sistemoje pateikdami vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie sistemos slaptažodį. Užsiregistravus suteikiamas sistemos vartotojo numeris.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. iki  rugpjūčio 18 d. 17.00 val. vyks pagrindinis priėmimas (stojantieji, prisijungę prie sistemos, užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą, atsakydami į formoje pateiktus klausimus ir patvirtina pateiktų duomenų bei dokumentų tikrumą. Pageidavimai mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, pasirenkami iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų mokymo programų sąrašo).

 

Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. pagrindinio priėmimo metu prašymą pateikusiems stojantiesiems jų nurodytu elektroninio pašto adresu sistema (LAMA BPO) praneša apie jų tinkamumą mokytis pagal pasirinktas mokymo programas. Ši informacija taip pat pateikiama stojantiesiems prisijungus prie sistemos).

 

Nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki  rugpjūčio 30 d. stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi  atvykti į profesinio mokymo įstaigą sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydami profesinio mokymo sutartį stojantieji profesinio mokymo įstaigai pateikia sistemoje prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus bei kitus žemiau nurodytus dokumentus.

 

Nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 6 d. vyks papildomas priėmimas (stojantieji, neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių, stojantieji, kurie nebuvo užsiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu bei stojantieji, pagrindinio priėmimo metu negavę siūlymo mokytis, sistemoje pildo prašymus priėmimui į mokymo programas, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų).

 

Iki 2017 m. rugsėjo 11 d. papildomo priėmimo metu prašymą pateikusiems stojantiesiems jų nurodytu elektroninio pašto adresu sistema (LAMA BPO) praneša apie jų tinkamumą mokytis pagal pasirinktas mokymo programas. Ši informacija taip pat pateikiama stojantiesiems prisijungus prie sistemos).

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 12 d. iki  rugsėjo 15 d. stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi  atvykti į profesinio mokymo įstaigą sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydami profesinio mokymo sutartį stojantieji profesinio mokymo įstaigai pateikia sistemoje prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus bei kitus žemiau nurodytus dokumentus.

Stojantieji į 9 klasę prašymą ir kitus žemiau nurodytus dokumentus teikia mokyklos direktoriui. Prašymą galima užpildyti mokykloje, arba atsivežti jau užpildytą. Prašymo pavyzdys čia:

 STOJANTIEJI PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • asmens dokumentą;
  • tėvų sutikimą (taikoma tik 14-17 metų stojantiesiems) tėvų sutikimo pavyzdys čia ;
  • 4 nuotraukas (3×4 cm) (stojantys į 9 klasę – 2 nuotraukas);
  • sveikatos pažymą (į 9 klasę – forma 027-1/a; po 10 klasių formas 027-1/a ir 086/a; po 12 klasių – formą 086/a).

STOJANTIEMS 2017 M. SIŪLOME RINKTIS ŠIAS MOKYMOSI PROGRAMAS:

BAIGUS 10 KLASIŲ

Mokymosi trukmė 2,5 metų.
Suteikiama specialybė ir vidurinis išsilavinimas.

Mokymosi trukmė 3 metai.
Suteikiama specialybė ir vidurinis išsilavinimas.

BAIGUS 12 KLASIŲ

Mokymosi trukmė  2 metai.

Mokymosi trukmė 1,5 metų

   Mokymosi trukmė 1 metai

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Stojantiems į 9 klasę: stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius (mokykloje nėra logopedo, spec. pedagogo), motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama. Bendrabutis nesuteikiamas.

Stojantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti: mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama 11,00 Eur, 20,00 Eur, arba 28,00 Eur stipendija.

Atvykusiems suteikiame bendrabutį. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje kaina yra 11,00 Eur (socialiai remtiniems – 5,50 Eur. Bendrabutyje yra nemokamas bevielis internetas.

Mokykloje nėra programų asmenims, kurie dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokėsi pagal individualias (ankstesniais metais – adaptuotas) programas, todėl tokie asmenys nepriimami.

Mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl tęstinio mokymosi su:

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Tilžės g. 46 a, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
Vilniaus kooperacijos kolegija (Konstitucijos pr. 11, Vilnius) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia);
VšĮ Lietuvos verslo kolegija (Turgaus g. 21, Klaipėda) (daugiau informacijos apie kolegiją rasite čia).
Konkrečių sąlygų teirautis kolegijose.

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 aktualios redakcijos patvirtintus bendruosius kriterijus.
Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.
Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, jeigu jų sveikata leidžia mokytis ir dirbti pasirinktos specialybės darbus.
Smulkesnė informacija pateikiama LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu http://www.smm.lt/web/lt/ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1873 patvirtintas „Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašas“).

Susiję straipsniai