Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pildymo

Klaipėdos turizmo mokyklos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Pareigybių sąrašas, dėl kurių priimant į pareigas teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį

Tokios informacijos surinkimo tikslas – įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę mokykloje. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.
Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį aprašas

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo politika

Už korupcijos prevenciją Klaipėdos turizmo mokykloje atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Raimonda Graželiūnienė, tel. +370 600 67651, el.p. raimonda.grazeliuniene@ktm.lt

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIS:

Atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įvertinimo tikslas – įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą bei pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ:

Korupcijos prevencija → Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė (KPT) – prielaida, kad tam tikri mokyklos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Atsparumo korupcijos lygio vertinimas 2023 metais

Klaipėdos turizmo mokyklos atsparumo korupcijai lygio gerinimo priemonių 2024 m. planas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo 2020 m. mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

Analizė apie viešųjų pirkimų vykdymą 2021-2022 m.

Statistinė informacija

INFORMUOKITE APIE KORUPCIJĄ:

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Klaipėdos turizmo mokykloje galima pateikti:

 • Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt
 • tiesiogiai atvykus į mokyklą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;
 • atsiųsti pasirašytą pranešimą paštu Klaipėdos turizmo mokyklai, adresu Taikos pr. 69, LT-94112 Klaipėda. Siunčiant pranešimą paštu, po mokyklos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
 • atsiųsti pranešimą mokyklos vidinių pranešimų teikimo pasitikėjimo kanalu el. p. korupcija@ktm.lt;
 • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos
mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
Pranešimus pateikusiems asmenims taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės
Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

 • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
Pranešimo formoje prašomi pateikti Asmens duomenys reikalingi identifikuoti Asmenį sprendžiant klausimą dėl Pranešėjo statuso jam suteikimo.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

VIDINIS PRANEŠIMŲ KANALAS:

Pranešimus apie pažeidimus Klaipėdos turizmo mokykloje (toliau – Mokykla) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys susiję su Mokykla kitais sutartiniais santykiais.

PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS GALITE dėl:

 • galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika;
 • administracinis nusižengimas;
 • tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas;
 • šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas;
 • netinkamo pareigų vykdymo ar nevykdymo.

Pateikti informaciją apie pažeidimą galima vidiniu pranešimų informacijos teikimo kanalu, užpildžius pranešimo formą:

 • elektroniniu paštu: korupcija@ktm.lt;
 • tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą (raštu) galite tiesiogiai atvykus pas paskirtą kompetentingą subjektą adresu Taikos pr. 69, Klaipėda, 15 kab.
 • informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Taikos pr. 69, Klaipėda, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

Klaipėdos turizmo mokykloje paskirtas kompetentingas subjektas – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai, atsakinga už korupcijos prevenciją, Raimonda Graželiūnienė.
Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus vidiniu pasitikėjimo kanalu numatytos pagrindinės apsaugos priemonės:

 • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas:

 • jei to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • jei asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

DĖMESIO! Vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti pažeistas teises ar interesus.

Informacijos, gautos vidinių pranešimų informacijos teikimo kanalu, aprašas

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma.